ข่าวสังคมทั่วไป » “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

“เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

24 พฤศจิกายน 2022
416   0

“เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

กิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ ภายใต้ BCG Economy & Happy Models ของจังหวัดนครพนม


จังหวัดนครพนมเปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จับมือเครือข่ายต้นแบบการท่องเที่ยว BCG
จัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามวิถี Low Carbon “เที่ยวนครพนม สุขเต็มที่ ดีต่อโลก” นำร่อง 3 เส้นทางวัฒนธรรม
ชวนสัมผัสวิถีชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดนครพนม โดย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จัดแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม” ณ
โรงแรมชีวาโขง ด้วยปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเรื่องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับตัวในด้านต่างๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสู่วิถีความปกติใหม่ (Next Normal) รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ที่ต้องการมาตรฐานในเรื่องของการจัดการและรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนมจึงดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ด้วยกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ ด้วยแนวคิด BCG Economy Model ซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำในการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation) หรือ APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พศ.2566-2570) ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการและกรอบแนวคิด 4 ประการคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสามารถ ในการ “ล้มแล้วลุกไว” เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ในการยกระดับสินค้าท่องเที่ยวคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของจังหวัดนครพนม (Low Carbon Tourism) มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดนครพนม ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน
(Global Warming) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดนครพนมได้ออกแบบโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางหลักโดยรอบ องค์พระธาตุพนม ในพื้นที่ ตำบลนาถ่อน ตำบลพิมาน ตำบลท่าลาด และตำบลหนองสังข์ ที่คำนึงถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model & Happy Models ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร ลดใช้พลังงาน ลดขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกระบวนการ วัด ลด ชดเชย ที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism)

การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์
โควสุรัตน์ 
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ร่วมเป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและสร้างต้นแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดนครพนม
ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model & Happy Models ได้มีการอบรมให้ความรู้
สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงจัดให้มีการร่วมเดินทางไปสำรวจเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชนเผ่าไทกวน
ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จำนวน 42 คน ในวันที่ 17 -18 ตุลาคมที่ผ่านมา
และได้จัดตั้งกลุ่มออนไลน์เครือข่ายต้นแบบขึ้นเพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และสร้างสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจังหวัดนครพนม (Low Carbon Tourism)
สู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism)
สืบเนื่องจากกิจกรรมการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ในกิจกรรมที่ 1
ทั้งนี้เพื่อยกระดับองค์ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น จึงจัดให้มีการอบรมครั้งที่ 2 ที่เน้นให้ความรู้เบื้องต้นด้าน
การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ด้วยการชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon
Offsetting) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ (Next Normal) เพื่อสร้างจุดแข็งและจุดขาย
เพิ่มมูลค่าทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม
และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คนเดินทางสำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลพิมาน ตำบลท่าลาด
และตำบลหนองสังข์ จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยเข้าพักโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานของชุมชนบ้านพิมาน
ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นอกจากมีการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำและตอกย้ำแนวคิด BCG แล้ว
ยังมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตของการเดินทางครั้งนี้ จำนวน 1,000
kgCo 2 eq จนเสมือนเป็นการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจมากขึ้น
การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างประสบการณ์ระหว่างการเดินทางสำรวจเส้นทางร่วมกันจึงทำให้มีการออกแบบโป
รแกรมสร้างสรรค์ จำนวน 3 เส้นทาง ภายใต้แนวคิด “เที่ยวนครพนม สุขเต็มที่ ดีต่อโลก” ดังนี้
โปรแกรมที่ 1 (เช้าไป-เย็นกลับ) เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ “เที่ยวนาถ่อน ชนเผ่าไทกวน สุข

เต็มที่ ดีต่อโลก” เส้นทางพระธาตุพนม – ชุมชนชนเผ่าไทกวน นาถ่อน – พระธาตุมรุกขนคร – อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ โดยมีระยะทางตลอดเส้นทางไป-กลับ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 144 กิโลเมตร มีค่าการปล่อย Carbon Footprint /คน/วัน จำนวน 13 kgCo 2 eq และชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต/ทริป จำนวน 160 kgCo 2 eq ให้เสมือนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (บนพื้นฐานการคำนวณการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน) โปรแกรมที่ 2 (เช้าไป-เย็นกลับ) เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ “เที่ยวพิมาน สุขเต็มที่ ดีต่อโลก” เส้นทางพระธาตุพนม – พระธาตุศรีคุณ – ชุมชนบ้านพิมาน – ล่องเรือชมแม่น้ำโขง โดยมีระยะทางตลอดเส้นทางไป-กลับ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 157 กิโลเมตร มีค่าการปล่อย Carbon Footprint /คน/วัน จำนวน 13 kgCo 2 eq และได้ทำการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต/ทริป จำนวน 160 kgCo 2 eq ให้เสมือนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
(บนพื้นฐานการคำนวณการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน) โปรแกรมที่ 3 (2 วัน 1 คืน) เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ “เที่ยวท่าลาด-หนองสังข์ สุขเต็มที่ ดีต่อโลก” วันแรกเส้นทางพระธาตุเรณู รื่นรมย์วิถีลุ่มน้ำก่ำและข้าวหอมนาคาชุมชนบ้านท่าลาด วันที่สองของการเดินทางเส้นทางชนเผ่าไทกะเลิง บ้านหนองสังข์ – พระธาตุศรีคุณ – องค์พญาศรีสัตนาคราช – ล่องเรือแม่น้ำโขง โดยมีระยะทางตลอดเส้นทางไป-กลับ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 194 กิโลเมตร มีค่าการปล่อย Carbon Footprint /คน/วัน จำนวน 12.5 kgCo 2 eq (25 kgCo 2 eq ต่อคน/ 2 วัน) และทำการชดเชยคาร์บอนเครดิต/ทริป จำนวน 300 kgCo 2 eq ให้เสมือนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (บนพื้นฐานการคำนวณการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน)
กิจกรรมที่ 3 การจัด FAM TRIP (Familiarization Trip) เชิญกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดร่วมเดินทางเพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์และร่วมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ของจังหวัดนครพนม โดยมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายสำคัญจำนวน 25 รายจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
(สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินทางมาสำรวจ ศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์และเส้นทางที่ได้มีการออกแบบจัดทำขึ้นโดยเดินทางร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายต้นแบบการ
ท่องเที่ยว BCG นครพนม ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายนนี้ และเพื่อร่วมงานแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม” การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องสร้างต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง
“เครือข่ายต้นแบบการท่องเที่ยว BCG นครพนม” เพื่อร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon)
และสร้างการรับรู้แนวคิด BCG Economy & Happy Models ในการยกระดับเพิ่มศักยภาพห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะชุมชนในตำบลต้นแบบทั้ง 4 ตำบลรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวหลักได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครพนมมุ่งหวังที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นจับมือกันร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในการ ยกระดับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ร่วมสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนสืบไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โทร. 042 516 337
http://www2.nakhonphanom.go.th