ข่าวสังคมทั่วไป » นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

9 กันยายน 2022
682   0

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพุทธมณฑล ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครอบคลุม4ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชน_สังคม ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร. อาภา ภัคภิญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษให้ความรู้ถึงทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง4คณะก็ได้นำข้อของกลุ่มเพื่อร่วมการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป