ข่าวเด่น » ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการ เหล่าทัพ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการ เหล่าทัพ

23 มิถุนายน 2021
235   0

วันนี้ (23 มิถุนายน 2564) พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณกองบัญชาการกองทัพอากาศ

      
 โดยก่อนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ  ได้มีการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร  โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

การฝึก Cobra Gold 2021
เมื่อเกิดสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกเต็มรูปแบบได้ จึงได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯโดยปรับรูปแบบการฝึกและลดจำนวนกำลังพลเข้ารับการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีกำหนดการฝึกดังนี้

  • กลุ่มการฝึกการควบคุมบังคับบัญชา จัดฝึกระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 ได้แก่การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ณ อาคารม้าแดง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร.กร.) และการฝึกสงครามเครือข่าย (Cyber-X) ณอาคาร Joint Movement Control Center กบร.กร.
  • กลุ่มการฝึกการช่วยเหลือประชาชน จัดฝึกระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 2564 ได้แก่ การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ในหัวข้อการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR-TTX) ณโรงแรม สิรินพลา จ.ระยอง และโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ. สระแก้ว
  • กลุ่มการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จัดฝึกระหว่าง วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่จ. กระบี่ จ. เชียงใหม่ จ. ลพบุรี และ จ. ระยองรวมถึงการฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย ณ จ. สุรินทร์ แนวทางการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อจากภายนอกประเทศมาแพร่ระบาดภายในประเทศโดยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้มอบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด (ศส.ชท) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใช้กลไก ศส.ชท. คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนร่วมกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผบ.ทสส./ผอ.นชท)ได้จัดการประชุมชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติของส่วนราชการตามกลไกของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.)เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ให้จังหวัดชายแดนเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายและการดำเนินการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ชายแดน โดยให้บูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานผ่านกลไก ศส.ทช.พร้อมทั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย /รอง ผอ.นชต (2) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของ ศส.ทช.โดยให้สามารถเรียกประชุมและสั่งการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ, กองทัพภาคที่ 1-4, ทัพเรือภาคที่ 1-3 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในฐานะศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ศค.ชท.) สนับสนุนการปฏิบัติของ ศส.ทช.โดยให้กำลังทหารในพื้นที่กองทัพภาค กองเรือภาคและกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติของ ศส.ทช.จังหวัด ทั้งในพื้นที่ชายแดนทางบกและทางทะเล โดยในระดับส่วนกลาง กอ.นชท.จะช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น การบูรณาการด้านการข่าวติดตามการสืบสวน/สอบสวน/ดำเนินคดีการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยจะจัดการประชุมเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์รวมทั้งจัดคณะไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อติดตามสถานะการณ์ รับทราบปัญหา เพื่อนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในส่วนกลาง