ข่าวเด่น » วช. – ศอ.บต. ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วช. – ศอ.บต. ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

27 กันยายน 2021
323   0

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพันธกิจหลักที่สำคัญ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบวิจัยและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการใช้การวิจัยละพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมีการบูรณาการร่วมกัน ในวันนี้ วช. และ ศอ.บต. จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลและบริหารจัดการ

ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในอันที่จะส่งเสริม สนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
และถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีภารกิจและเป้าหมายร่วมกันอย่างสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงาน”

การเสวนาในเรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในเรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย (สมช.), พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ร่วมเวทีเสวนา