ท่องเที่ยวไทย » เมืองพระตะบอง อดีตเมืองเก่าของสยาม

เมืองพระตะบอง อดีตเมืองเก่าของสยาม

5 มิถุนายน 2021
287   0

ปัจจุบันพระตะบองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “ชามข้าวแห่งกัมพูชา” คือเป็นจังหวัดใหญ่ลำดับที่ 5 ของกัมพูชาและมีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ โดยมี

ประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน มีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยมีการค้าชายแดนกับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นทุกปี จากด่านสระแก้วข้ามไปเขมร