พัฒนาชุมชน » พช.เชียงราย ร่วมประชุมเขตตรวจราชการ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมาย

พช.เชียงราย ร่วมประชุมเขตตรวจราชการ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมาย

14 ธันวาคม 2021
392   0

วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการรับผิดชอบงานตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) และเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน)

ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่งดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจาก TPMAP รวมทั้งข้อมูลตกหล่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31ธันวาคม 2564

  1. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) ขอให้มีการสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจอันดีกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหา ต้องรีบเข้าไปแก้ไข ลงพื้นที่ทันที พยายามอย่าให้เกิดปัญหาร้องเรียน
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ขอให้ดำเนินการประเมิน ทบทวนสถานะบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ตามแบบเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโดยเป็นการประเมินร่วมกัน ระหว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พัฒนาการจังหวัด และนักวิชาการที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำร่างแผนพัฒนากิจการบริษัทฯ และแผนพัฒนาเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว โดยการกำหนดเป้าหมาย ภายใต้ศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทตามความเป็นจริง และให้นำผลการประเมินสถานะและร่างแผนฯ เข้าร่วมประชุมวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  3. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันของ กข.คจ. แต่ละหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 รวมทั้งติดตาม เร่งรัด หนี้สูญหาย หนี้ค้างชำระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    5.การจัดทำระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดพิจารณา จัดตั้งกลไก หรือคณะทำงานในการดูแลระบบฐานข้อมูล (มีคำสั่งแต่งตั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ชัดเจน) และสนับสนุนการใช้งานแพลทฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน และให้มีการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลไกที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพัฒนาชุมชน
  4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลเลิศรัฐ) ปี ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อส่งเข้ารับรางวัล (รางวัลเลิศรัฐ)

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นข้อสั่งการ และพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

BloomingChiangrai #บานสะพรั่งเชียงราย #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #พัฒนาชุมชนเชียงราย