ไลฟ์สไตล์ » วิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ โคกหนองนาโมเดล

วิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ โคกหนองนาโมเดล

26 มกราคม 2022
370   0

นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ/ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพขรบูรณ์
นางอัจฉรา คะสีทอง พัฒนาการอำเภอเขาค้อ
ดร.เอกพงษ์ ทรัพย์เมฆ นายกองค์การบริหารตำบลทุ่งสมอ
นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอเขาค้อ
นายเมธา คชาภิขาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดเพขรบูรณ์
นายธงชัย กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ
นายปกาศิต มาถึง กำนันตำบลทุ่งสมอ
ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา

ได้ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกันในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนาโมเดล เช่นการทดลองปลูกข้าวไร่ในบอซีแมนต์ การปลูกพืชผัก ต่างๆตามริมบ่อน้ำ ในช่วงน้ำลด เลี้ยงปลาโดยวิธีให้อาหารจากฟางข้าว และมูลสัตว์(ทำแซนด์วิชอาหารปลา) เป็นต้น ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาเพื่อความสำเร็จยั่งยืนกับวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ ต่อไป ณ.ฟอเรส ฮิลล์ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพขรบูรณ์

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธาวี กลมแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ
โทร 081-258-8524