Uncategorized » (S)(U)(R)(I)(N) เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(S)(U)(R)(I)(N) เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

21 เมษายน 2023
235   0

🐘(S)(U)(R)(I)(N) เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี🌾🥬

 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังครัวเรือนยากจนที่เข้าอบรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”

  นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนจากระบบข้อมูล TPMAP มิติรายได้ ที่พัฒนาได้ และครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านรายได้ (ข้อ 22) จากข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ที่พัฒนาได้ จำนวน 1,580 ครัวเรือน จำนวน 32 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยในวันนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน จำนวน 5 รุ่น 5 อำเภอ รวม 250 ครัวเรือน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 50 ครัวเรือน ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” นางพวงทอง ชินนาค หมู่ที่ 6 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 2 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากอำเภอสังขะ จำนวน 50 ครัวเรือน ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” นายประณต สิงสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 3 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากอำเภอกาบเชิง จำนวน 50 คน ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” นายพรชัย จงกฎ หมู่ที่ 8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 4 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากอำเภอโนนนารายณ์ จำนวน 50 คน ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” นางพวงทอง ชินนาค หมู่ที่ 2 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 5 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากอำเภอลำดวน จำนวน 50 คน ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” นายสุชาติ ทุนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมในวันแรกนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพครัวเรือน, การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้), การส่งเสริมการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน, การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”, และในวันที่สองของการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกสาธิต/ปฏิบัติอาชีพตามทางเลือก เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีทักษะในการประกอบอาชีพ, ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับ/ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมท้งเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

   จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว พร้อมมอบแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต เริ่มต้นที่ตัวเอง ด้วยการลงมือทำลงมือปฏิบัติ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ส่วนเหลือนำมาแบ่งปัน หลังจากนั้นค่อยจำหน่าย รวมทั้งให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินของครอบครัว สามารถนำไปวางแผนในการดำเนินชีวิต การดำเนินกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากปราชญ์ วิทยากรที่เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ที่ทำเป็นต้นแบบและครัวเรือนสามาถนำกลับไปทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงานส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีทุกหมู่บ้าน เพื่อที่ทุกคนจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลาง หลักการพึ่งตนเอง 
      หลังจากนั้น ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ โคกหนองนา แปลงนางพวงทอง ชินนาค หมู่ที่ 6 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการอบรมครัวเรือนยากจนดังกล่าวด้วย

130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #Changeforgood #จังหวัดสุรินทร์ #PRsurin #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #CDDsurin #surincitytalk #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Change for Good
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
 หมายเหตุ:ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ADVERTISEMENT