Uncategorized » พ่อเมืองอำนาจเจริญนำทัพ Kick off “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

พ่อเมืองอำนาจเจริญนำทัพ Kick off “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

1 มิถุนายน 2023
309   0

พ่อเมืองอำนาจเจริญนำทัพ Kick off “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ” พร้อมชู “โคกหนองนาโมเดล” เป็นพื้นที่นำร่องในชุมชน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) โดยมี พระอาจารย์สาคร ถาวรจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว อำเภอเสนางคนิคม นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวิชญุตม์ ทองแป้น นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางสง่า สาธิมา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP จำนวน 5 ครัวเรือน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะฯ ได้ร่วมกันปลูกไม้ผล เช่น ต้นน้อยหน่า ต้นลำไย และต้นฝรั่ง บริเวณริมถนน รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล HLM ขนาด 3 ไร่ ของนางสง่า สาธิมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ภาคศาสนา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ “โคก หนอง นา โมเดล” แห่งนี้ เป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล รวมถึงเป็นสถานที่จำหน่าย แลกเปลี่ยน และแบ่งปันผลผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารพิษในชุมชน ต่อไป

ADVERTISEMEN