Uncategorized » เครือสารสาสน์ จัดงาน“SARASAS YOUTH LEADERSHIP AWARD 2023”

เครือสารสาสน์ จัดงาน“SARASAS YOUTH LEADERSHIP AWARD 2023”

5 กันยายน 2023
149   0

เครือสารสาสน์ จัดงาน“SARASAS YOUTH LEADERSHIP AWARD 2023”

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ และมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด 

สถาบันในเครือสารสาสน์ จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล และแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนนักศึกษา ภายใต้ชื่องาน ” SARASAS YOUTH LEADERSHIP AWARD 2023″ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในเครือสารสาสน์ มีความเป็นผู้นำ และนำผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาเผยแพร่ให้แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป

ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า กระแสโลกในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว ตลอดเวลา ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันในเครือสารสาสน์จำนวน 46 โรงเรียน 4 อาชีวศึกษา และ 1 สถาบันอุดมศึกษา จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานกับนโยบายของ ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ที่มุ่งส่งเสริมให้มี 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) ของ ดร.สตีเฟน อาร์. โควีย์ โดยกระบวนการนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนของเรา ให้เกิดทักษะชีวิต และภาวะผู้นำ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งด้านวัฒนธรรมโรงเรียน และวิชาการ เป็นการร่วมกันสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ เป็นผู้นำที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งให้กับสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างสง่างาม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า“เยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม  การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตคิดดี ทำดีเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราและผู้อื่น นอกจากการเรียนแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนของชาติ ให้มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตและสามารถทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21ดังนั้น ต้องขอกล่าวชื่นชมสถาบันในเครือสารสาสน์ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งเสริมภาวะผู้นำด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอนของสถาบันในเครือสารสาสน์  ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ของโลก เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป”

สำหรับงาน “Sarasas Youth Leadership Award 2023”ในครั้งนี้มีนักเรียน และนักศึกษา ของสถาบันในเครือสารสาสน์ เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณ ประเภทเดี่ยว จำนวน 33 รางวัล และประเภททีมจำนวน 34 รางวัล ประกอบด้วย ภาวะผู้นำด้านจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ภาวะผู้นำด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาวะผู้นำทางวิชาการ และภาวะผู้นำอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ ของเยาวชนสถาบันในเครือสารสาสน์ 2. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพผลงานของผู้นำเยาวชน ของสถาบันในเครือสารสาสน์สู่สังคมภายนอก 3. เพื่อเป็นแบบอย่างผู้นำเยาวชนให้กับรุ่นน้อง สังคมไทย และประชาคมโลกต่อไป นอกจากนี้ในวันงานยังมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับสถาบันในเครือสารสาสน์ ได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition KOREA 2023 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 ประเทศ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Volley Ball Junior และรางวัลต่างๆอีกมากมาย  

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณสิเรียม ท้าววัฒนากุล โทรศัพท์ 091 481 5655 

ADVERTISEMENT