พัฒนาชุมชน » กรมพัฒนาชุมชน ตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2564

กรมพัฒนาชุมชน ตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2564

13 ตุลาคม 2021
177   0

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผย  ผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนในท้องถิ่นชนบท ประชาชนจำนวนส่วนหนึ่งในพื้นที่ต้องการเงินเพื่อนำไปเป็นทุนในการเลี้ยงชีพแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปในระบบจากสถาบันการเงินได้เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์นำมาค้ำประกันในการกู้ยืม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน สามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม องค์กรการเงินต่าง ๆ

ในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนให้ประชาชนที่เป็นหนี้ซ้ำซ้อนกันหลายสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด ซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่ผ่านมา ในช่วงปี 2560–2562

  • สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จำนวน 45,873 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.77 ของครัวเรือน สามารถลดและปลดหนี้ได้ถึง 871,827,496 บาท

การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน  โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนี้ จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่สามารถบูรณาการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและทักษะในการพัฒนาอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้ทันสมัย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนให้หมดไปได้ สอดคล้องกับหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จนสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริหาร ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และชาวพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด อำเภอ

ที่เพียรพยายาม ตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งหวังเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป อธิบดีพช.กล่าว