พัฒนาชุมชน » อธิบดี พช.ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา”

อธิบดี พช.ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา”

16 ตุลาคม 2021
210   0

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ณ วัดป่าศรีแสงธรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ โดยมี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตลอดจน ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยได้รับความเมตตา จากเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีเเสงธรรม ขับเคลื่อนโครงการตามหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จนได้รับพระราชทานชื่อ โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

  • โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะกับเครือข่ายโคก หนอง นา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนสู่ชุมชนฐานราก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ ปลูกต้นกล้วย ทำหลุม ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ เพื่อให้อาหารแก่ดิน ดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกว่า “การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ คนมีไฟ ในการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบ IOT รดน้ำต้นไม้ เปรียบเสมือนสมาร์ทฟาร์มในโคก หนอง นา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า วัดป่าศรีแสงธรรม ถือเป็นจุดที่กรมการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา รวมทั้งสิ้น 11 รุ่น และเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการขุดจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีมีเกษตรกรเข้าร่วมเกือบ 4,044 แปลง ซึ่งทางวัดป่าศรีแสงธรรมยังได้รวบรวมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจ ประมาณ 27 ครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศรีแสงธรรมจะได้ฝึกเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการฝึกอบรมแก่ผู้มาเรียนรู้มากกว่า1,000 คน และยังมีชมรม10 ฐานการเรียนรู้สู้ชีวิต พิชิตความยากจน ซึ่งเป็นหลักสูตรโคก หนอง นา ในสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระวิชา จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับผู้ปกครองในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคนที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่ง มีกิน มีใช้ มีที่อยู่ และมีความสุข

การลงพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า โครงการโคก หนอง นา จะเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด