ไลฟ์สไตล์ » “ปรพล อดิเรกสาร” ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. คนใหม่

“ปรพล อดิเรกสาร” ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. คนใหม่

26 พฤษภาคม 2021
272   0


คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สืบแทน) โดยมีการแต่งตั้ง นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สืบแทน นายสุชาติ วิริยะอาภา
มีหน้าที่และอำนาจคือ วางนโยบายและแผนงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกประกาศทางการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางระเบียบและออกประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะหรือวิทยาลัยเสนอ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวางหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี พิจารณางบประมาณของคณะและวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี กำกับดูแลการบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของคณะ หรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย