ไลฟ์สไตล์ » สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ได้จัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ได้จัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”

7 มกราคม 2022
717   0

ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2565

   วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ บริเวณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี โดยการนำนายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐมในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี,สมุทรปราการ, นนทบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สระบุรี, อ่างทอง, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันจัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” 

ซึ่งทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด จัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565
ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2565 ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป/สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
3.เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป/สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน 60 คูหา โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทอาหาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
จากจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด
2.กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่กิจกรรมนาทีทอง จับฉลากลุ้นรับรางวัลทุกวัน
3.กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน อาทิ เอิ้นขวัญ วรัญญา, เต๋า ภูศิลป์, ตรี ชัยณรงค์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีของดีกลุ่มภาคกลาง
4.การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online สอดคล้องกับการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการไลฟ์สดช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
5.กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อเป็น การสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ในการจัดงานฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการแบบ New normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี
โดยทางด้านท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงาน
“มนต์เสน่ห์วิถี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง”ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทั้ง 17 จังหวัด เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความหลากหลาย ทั้งในด้านสินค้าเกษตร/ เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์และคุณภาพของสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางอย่างแพร่หลาย และเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์วิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้สามารถแข่งขันได้ อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด ตามนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์