ไลฟ์สไตล์ » โฆษกกระทรวงยุติธรรม เผย เงินกองทุนยุติธรรมมีเพียงพอ ไม่กระทบต่อการช่วยเหลือประชาชน

โฆษกกระทรวงยุติธรรม เผย เงินกองทุนยุติธรรมมีเพียงพอ ไม่กระทบต่อการช่วยเหลือประชาชน

4 มิถุนายน 2021
243   0

จากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในส่วนของสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จำนวน 30 ล้านบาท และปรากฏการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า “กองทุนยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัวและจ้างทนายถูกตัดงบจาก 150 ล้านบาทเหลือ 30 ล้านบาท ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม คนจนต้องติดคุกรอไปก่อน” นั้น

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กองทุนยุติธรรมเป็นทุนหมุนเวียนที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณ และยังมีเงินหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวที่ได้รับกลับคืนมาเมื่อคดีถึงที่สุด ดังนั้น เงินงบประมาณประจำปีจึงเป็นเพียงแหล่งรายได้ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนยุติธรรมมีร่างแผนใช้จ่ายประจำปีเป็นเงินจำนวน 263 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้จากเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท และเงินที่ติดตามกลับคืนจากคดีที่ถึงที่สุดระหว่างปีงบประมาณ
อีกประมาณ 100 ล้านบาท จึงคาดว่าจะนำเงินสะสมมาสมทบค่าใช้จ่ายประมาณ 133 ล้านบาท โดยที่กองทุนมีเงินทุนสะสมอยู่ 648.9 ล้านบาท ดังนั้น การที่กองทุนยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30 ล้านบาทในปี 2565
จึงไม่มีผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนแต่อย่างใด และการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวก็เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยรับงบประมาณนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบการใช้จ่าย

นอกจากนี้ กองทุนยุติธรรมยังได้มีความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมในการใช้หนังสือรับรองการชำระเงิน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนการใช้เช็คเป็นหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้ง พัฒนาระบบการยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวผ่านระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้กองทุนยุติธรรมลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยมีคำขอรับความช่วยเหลือ ร้อยละ 88.13 ที่พิจารณาเสร็จได้ตามระยะเวลามาตรฐาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าปี 2563 ที่ทำได้ร้อยละ 78.18 และปี 2662 ที่ทำได้ร้อยละ 65.26

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรรม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 -1415454 (ส่วนกลาง) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้แก่ Website :
กองทุนยุติธรรม https://jfo.moj.go.th/ หรือ Facebook : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และยังสามารถ
ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care