Uncategorized » พ่อเมืองน่าน ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโมเเดล โคก หนอง นา พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารประชาชน

พ่อเมืองน่าน ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโมเเดล โคก หนอง นา พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารประชาชน

30 มิถุนายน 2023
288   0


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพร้อมติดตามการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ พื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดน่าน และนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และข้าราชการ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล ของนายสถิต สมเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับคนในชุมชนและชุมชนไกล้เคียง และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือน และแนะนำแนวทางการพัฒนาศุนย์เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นยางนา และได้มอบต้นกล้าไม้ให้กับครัวเรือน

ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมบ้านครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนของนางอรุณ ไชยสลี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 30 ชนิด เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยครัวเรือนของนางอรุณ ไชยสลี มีการใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดของบ้านในการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ รอบบ้าน สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน และแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้

โดยในกิจกรรมการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอท่าวังผา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนในการขับเคลื่อน และขยายผลการปลูกผักสวนครัวให้กับคนในชุมชนต่อไป

ADVERTISEMENT