Uncategorized » นายก สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2566

นายก สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2566

1 กรกฎาคม 2023
190   0

นายก สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมประชุมครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล อุปนายกบริหาร และเลขาธิการ, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกวิชาการ-สารสนเทศ, นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ อุปนายกสวัสดิการ, นายนพดล ทองลิ่ม เหรัญญิกนายอนันต์ นิลมานนท์ นายทะเบียน, นายสมบัติ สวางควัฒน์ บรรณารักษ์, นายประภาส เฉลยมรรค ประธานกฎหมาย, นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ รองประธานวิเทศสัมพันธ์, น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข ประธานประชาสัมพันธ์, นายภักดี วีระรัตน์ รองประธานประชาสัมพันธ์, นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ประธานสารสนเทศ และนายวัธนา มาลัยบาน รองประธานสารสนเทศ

โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566, วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง, วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ADVERTISEMENT