Uncategorized » โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน( SOP ) รุ่นที่ 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน( SOP ) รุ่นที่ 1

7 กรกฎาคม 2023
212   0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน( SOP ) รุ่นที่ 1

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.  บริษัท  ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษฯ 

ได้จัดการฝึกอบรม

“ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือการปฎิบัติงาน ( SOP ) “

ให้กับพนักงานในสังกัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานคู่มือการปฎิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงานสามารถสืบสวน ป้องกันและปราบปรามผู้ที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ณ.
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. และเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอืน ๆที่ใช้ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด ในท่าอากาศยานได้ถูกต้อง 

  ในการนี้ ได้เชิญ

 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์”
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ”

เป็น วิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ.โรงแรม เดอะ
พาร์คไนน์ สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ADVERTISEMENT