Uncategorized » นคร วีระประวัติ’นายก สนท.เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2566

นคร วีระประวัติ’นายก สนท.เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2566

1 กันยายน 2023
220   0

นคร วีระประวัติ’นายก สนท.เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมประชุมครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล อุปนายกบริหาร และเลขาธิการ, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกและประธานฝ่ายวิชาการ-สารสนเทศ, นายสันติ ชูขวัญทองอุปนายกฝ่ายหารายได้, นายสมบัติ สวางควัฒน์ บรรณารักษ์, นายนำชัยชนะ ดีวิ ปฏิคมและสมาชิกสัมพันธ์, รองประธานวิเทศสัมพันธ์, น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายภักดี วีระรัตน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายประภาส เฉลยมรรค ประธานฝ่ายกฎหมาย, นายนพดล ทองลิ่ม เหรัญญิก และนายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมวันนี้
โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566, วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง, วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ADVERTISEMENT