ข่าวสังคมทั่วไป » ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

8 กุมภาพันธ์ 2022
429   0

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย ความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ
ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันนี้( ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี พันตำรวจโทวรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจตลอดจนศูนย์ฝึกและอบรม ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพพึ่งพาอาศัยตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร เพื่อคืนเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ยังได้มีการลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีพันตำรวจโท วรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับงานแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในการติดตามแก้ไขและกำกับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง